ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง             : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน          :   นางสาวขนิษฐา  วทัญญู

ปีการศึกษา      :   2555

 

บทคัดย่อ

 

               การศึกษาค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรมMicrosoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  จำนวน 1 ห้อง  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 นักเรียนทั้งหมด 45 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ในครั้งนี้ มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีคุณภาพรายข้อ คือ ค่าความยากง่าย(p) มีค่าระหว่าง 0.43 – 0.75  ค่าอำนาจจำแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.81 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติ ทฤษฎีเดวีส์ โดยจัดทำเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และทดสอบสมมุติฐานใช้ t- test (Dependent Samples)

 

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

1.  เอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.30/80.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์      มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด (= 4.79)

 

 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 แบ่งเป็นเนื้อหาสาระและกิจกรรม จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่

                    เรื่องที่ 1  แนะนำโปรแกรม Microsoft Word 2010

เรื่องที่ 2  พิมพ์ข้อความสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

เรื่องที่ 3  สร้างเอกสารสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

เรื่องที่ 4  สร้างการ์ดสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

เรื่องที่ 5  สร้างปกสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

เรื่องที่ 6  สร้างโปสการ์ดสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

เรื่องที่ 7  สร้างแฟ้มสะสมงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

เรื่องที่ 8  การสั่งพิมพ์เอกสาร

This slideshow requires JavaScript.

 

ติดต่อ ขอรับเอกสาร นวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ได้ค่ะ

 1. อยากได้ เออกสารประกอบการสอนอะคับ

 2. สิริลักษณ์ อินทสุวรรณ

  เห็นรูปแบบแล้ว ดีมากๆ เลยคะ อยากได้ไปพัฒนาการสอนบ้างนะคะ ขอบคุณในความกรุณาคะ

 3. ครูนุ้ยอยากได้เอกสารประกอบการสอนค่ะ รบกวนส่งทางเมล์ได้ไหมค่ะ it.education2009@gmail.com ขอบคุณค่ะ

 4. เห็นแล้ว รูปแบบสวยมากคะ อยากได้เพื่อนำไปพัฒนาการสอนบ้างคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ
  doung_add@yahoo.co.th ขอบคุณมากคะ

 5. อยากได้นำมาพัฒนาเป็นสื่อการสอนด้วยคนค่ะ tan.bell@hotmail.com ขอบพระคุณค่ะ

 6. รบกวนขอเอกสารประกอบการสอนค่ะ ส่งทางเมล์ให้ได้ไหมคะ sfonn@hotmail.com

 7. รบกวนขอเอกสารประกอบการสอนด้วยนะคะ สอนโปรแกรมนี้อยู่พอดีเลยคะ ขอบคุณมากนะคะ
  mol_jai@hotmail.com

 8. ขอรบกวนเอกสารการสอนด้วยคนนะคะ //ขอบคุณมากค่ะ
  krunoot@gmail.com

 9. ขอรบกวนเอกสารการสอนด้วยคนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ v_aam@hotmail.com

 10. ครูต๋อย สุโขทัย

  ขอความอนุเคราะห์เอกสารประกอบการเรียนครับ

 11. ขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ aui.meearsa@hotmail.com

 12. ขอความอนุเคราะห์ด้วยคะ rutdacom@gmail.com

 13. น่าสนใจจังเลยค่ะ..ชื่องานสวย..คุณครูก็สวยนะคะ…ขอความอนุเคราะห์ผลงานด้วยนะคะ..ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ phakaman1737@gmail.com

 14. ขอด้วยคนค่ะ อยากได้ค่ะ จะได้นำไปพัฒนาให้กับนักเรียนตาดำๆ

 15. สุชาดา ผลบุญ

  ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะค่ะ จะนำไปประกอบการสอนคะ่จะได้พัฒนาเด้ก ๆด้วย phonboon4339@gmail.com . ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

 16. รบกวนขอเอกสารการสอนเป็นแนวทางในการสอนหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
  miss.ziiwa@gmail.com

 17. ต้องการสื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน ทั้ง word และ excel ช่วยส่งให้ทาง E-mail:veeravankr@hotmail.com
  ขอขอบพระคูณ อย่างสูง ขอให้เจริญๆๆๆๆๆๆๆ

 18. ขอเอกสารประกอบการสอนกับ ชุดประจำชาติค่ะน่ารักมากๆๆชอบค่ะ ขอบุณนะคะ

 19. น่าสนใจจังเลยค่ะคุณครูสวยมากๆขอความอนุเคราะห์ผลงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้ามีแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษก็รบกวน
  ด้วยนะค่ะ morpkana@hotmail.co.th

 20. รบกวนขอไฟล์เอกสารได้ไหมค่ะ คุณครูนุ้ย ทำเอกสารได้น่าสนใจมากค่ะ รบกวนส่งเมล์ให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ ^_^ tunae2011@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

 21. น่าสนใจมากเลยค่ะ รบกวนส่งเอกสารให้ทางเมลด้วยนะคะ julaluck_20@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

 22. เอกสารน่าสนใจค่ะ..ขอนำไปใช้ได้ไหมคะรบกวนส่งเมลล์ให้ด้วยค่ะ..kroo_kul@yahoo.co.th.ขอบคุณค่ะ

 23. ขอใบงานค่ะ

  เอกสารน่าสนใจค่ะ ขอนำไปให้ลูกสาวที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ อ.1 ได้มั้ยค่ะ รบกวนส่งไฟล์ใบงานอาเซียนให้หน่อยนะค่ะ emmika_moji@hotmail.com ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 24. รบกวนขอเอกสารเพื่อประกอบการนำไปใช้ค่ะ

 25. รบกวนขอเอกสารเพื่อนำไปประกอบการสอนค่ะ mminnaka@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ

 26. อกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

  รบกวนขอเอกสารเพื่อนำไปประกอบการสอนด้วยค่ะ เอกสารน่าสนใจค่ะ..ขอนำไปใช้ได้ไหมคะ nongporn2515@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ

 27. รบกวนขอเอกสารเพื่อใช้ในการเรียนการสอนคับ kthong2009@gmail.com ขอบคุณครับ

 28. นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล

  รบกวนขอเอกสารด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

 29. รบกวนขอเอกสารใช้ในการเรียนการสอนและแบบเอกสารที่จะใช้ประเมิน ผดด.ดีเด่นคะ ไม่มีแนวทางเลย ขอบคุณมากๆคะ

 30. อยากได้คะ จะใช้ประกอบการเรียนการสอน pimlaphat_ann@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

 31. รบกวนขอเอกสารด้วยน่ะค่ะ จะใช้ประกอบการเรียนการสอน siriwan8152@gmail.com ขอบคุณค่ะ

 32. ขอนวัตกรรมมาสอนเด็กจะได้มั๊ยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้ามาที่นี้ค่ะ jtviqd@gmail.com

 33. ขอหน่อยนะจะเอาไปสอนเด็ก ning_tunva@hotmail.com

 34. ขอนวัตกรรมเอาไปเป็นตัวอย่างได้ไหม

 35. ขอนวัตกรรมเอาไปเป็นตัวอย่างได้ไหม isstar1234@hotmail.com ขอบคุณครับ

 36. อยากได้เอกสารนวัตกรรมของครูขนิษฐาเพื่อนำมาศึกษาครับ auns2005@gmail.com ขอบคุณครับ

 37. อยากได้ เออกสารประกอบการสอนครับ

 38. อยากได้ไฟล์เอกสารประกอบการเรียน เป็นตัวอย่างบ้างได้ไหมค่ะ

 39. รบกวนขอเอกสารเพื่อนำไปประกอบการสอนด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้ามาที่นี้ค่ะ k.sirinapa@gmail.com

 40. อยากได้เอกสารประกอบการสอนมาเป็นแนวหน่อยค่ะ tungnana@hotmail.com

 41. ขอบคุณนะคะ

 42. เอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 แบ่งเป็นเนื้อหาสาระและกิจกรรม จำนวน 8 เรื่อง ด้วยนะค่ะขอมาเป็นแนวทางในการสอนค่ะ

 43. เอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 แบ่งเป็นเนื้อหาสาระและกิจกรรม จำนวน 8 เรื่อง ด้วยนะค่ะขอมาเป็นแนวทางในการสอนค่ะ aj_pee25@hotmail.com

 44. เอกสารประกอบการเรียน น่าสนใจมากค่ะ ขออนุญาตรบกกวนนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 45. อยากได้เอกสารเพื่อนำมาใช้ในการสอนนักเรียนและเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ pttum@hotmail.com

 46. อยากได้เอกสารด้วยนะ

 47. จิตรา จังหวัดราชบุรี

  รบกวนขอเอกสารน่ะค่ะ จะนำไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

 48. ขอชื่นชมในผลงานค่ะ และขอเอกสารเพื่อนำไปประกอบการสอน ขอขอบคุณค่ะ vichitt55@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s