ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง             : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน          :   นางสาวขนิษฐา  วทัญญู

ปีการศึกษา      :   2555

 

บทคัดย่อ

 

               การศึกษาค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรมMicrosoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  จำนวน 1 ห้อง  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 นักเรียนทั้งหมด 45 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ในครั้งนี้ มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีคุณภาพรายข้อ คือ ค่าความยากง่าย(p) มีค่าระหว่าง 0.43 – 0.75  ค่าอำนาจจำแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.81 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติ ทฤษฎีเดวีส์ โดยจัดทำเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และทดสอบสมมุติฐานใช้ t- test (Dependent Samples)

 

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

1.  เอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.30/80.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามทักษะปฏิบัติทฤษฎีเดวีส์      มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด (= 4.79)

 

 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 แบ่งเป็นเนื้อหาสาระและกิจกรรม จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่

                    เรื่องที่ 1  แนะนำโปรแกรม Microsoft Word 2010

เรื่องที่ 2  พิมพ์ข้อความสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

เรื่องที่ 3  สร้างเอกสารสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

เรื่องที่ 4  สร้างการ์ดสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

เรื่องที่ 5  สร้างปกสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

เรื่องที่ 6  สร้างโปสการ์ดสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

เรื่องที่ 7  สร้างแฟ้มสะสมงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010

เรื่องที่ 8  การสั่งพิมพ์เอกสาร

This slideshow requires JavaScript.

 

ติดต่อ ขอรับเอกสาร นวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ได้ค่ะ

 1. อยากได้สื่อการสอนค่ะ

 2. อยากได้สื่อการสอนค่ะ

 3. อยากได้สื่อไปใช้ครับ

 4. ครูขนิษฐาคะ…เอกสารน่าสนใจมาก ขอความอนุเคราะห์นำไปใช้นะค่ะ…ขอบคุณมาก
  wa_raporn@hotmail.com

 5. ขอรับนวัตกรรมไปใช้สอนได้มั๊ยคะ

 6. ตอนนี้ยังขอนวัตกรรมได้ไหมค่ะจักขอบคุณมากเลยค่ะไว้สอนเด็ก..marukos_ple123@hotmail.com

 7. นวัตกรรมน่าสนใจมากคะ ขอนำมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนนักเรียน ขอบคุณมากคะ oraya1299@gmail.com

 8. เอกสารประกอบการเรียน น่าสนใจมากๆเลยคะ… ขอความอนุเคราะห์นำไปใช้สอนนักเรียนได้ไหมคะ pair.pair@hotmail.com

 9. เอกสารน่าสนใจขอนำไปใช้ในการเรียนการสอนบ้างได้ไหมคะ arale.praewz@gmail.com

 10. เอกสารประกอบการสอน

  นวัตกรรมน่าสนใจ ขอนำมาใช้สอนกับนักเรียนได้มั้ยคะ ขอได้ที่ไหนคะ

 11. เอกสารประกอบการสอน

  นวัตกรรมน่าสนใจ ขอนำมาใช้สอนกับนักเรียนได้มั้ยคะ ขอได้ที่ไหนคะ keevee333@gmail.com

 12. สื่่อการสอน เห็นแล้วอยากนำไปสอนเด็กๆๆค่ะ
  รบกวนขอนวัตกรรมสื่อได้ป่าวค่ะ auy_love_love_bie@hotmail.com

 13. สนใจนวัตกรรมเพื่อจะนำไปใช้ในการสอนในวิชาสาระเพิ่มเติมคอมฯ คะรบกวนคุณครูนะคะ tomtam111@hotmail.com

 14. รบกวนขอดู ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียน หน่อยนะคะ เพื่อนำไปเป็นความรู้เพิ่มเติมอะคะ ขอบคุณมากนะคะ nawatmon20@gmail.com

 15. สนใจนวัตกรรมเพื่อจะนำไปใช้ในการสอน รบกวนคุณครูนะครับ iamjook@gmail.com

 16. เอกสารน่าอ่านมากคะ สนใจเอกสารเพื่อนำไปประกอบการสอนคะ
  ขอบคุณมากคะ

 17. รบกวนขอนวัตกรรมเพื่อนำมาศึกษาเพื่อต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนได้ไหมคะ
  aeloveoor@gmail.com

 18. นวัตกรรมน่าสนใจมากค่ะ รบกวนคุณครูขอนวัตกรรมเพื่อจะนำไปใช้ในการสอนในวิชาสาระคอมฯ นะค่ะ Pimol_48@hotmail.com

 19. ขนิษฐา จันดากูล

  ขอชื่นชมคุณครูค่ะ ใช้เพลงคอมพิวเตอร์สอนเด็กๆด้วยค่ะ ขอนวัตกรรมเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ blackangel-aoo@hotmail.com

 20. สาวิตรี บุญมี

  นวัตกรรมน่าสนใจ อยากนำไปประยุกต์ใช้ในการสอน รบกวนคุณครูช่วยเผยแพร่เป็นวิทยทานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ krusavittree@gmail.com

 21. ประโยชน์ของผลงานท่าน สานต่อฝันให้เด็กใต้

  ครูขนิษฐา ค่ะ ดิฉันครูวรรณา พระไพรี ขออนุญาตศึกษาแนวทางเอกสารประกอบการเรียนของครูขนิษฐา เป็นแนวทางในการเขียนเอกสารประกอบการเรียน การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อจัดทำเป็นผลงานและใช้สอนนักเรียนจริงในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีมาก เพราะดิฉันได้นำแนวของครูขนิษฐามาใช้ปรับให้เข้ากับสภาพจริงและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนที่นี่ ทำให้นักเรียนที่นี่มีเอกสารประกอบการเรียนใช้ แม้จะต้องปิดเรียนด้วยสถานการณ์ความไม่สงบ แต่ด้วยอนิสงฆ์ของผลงานของครูขนิษฐา ทำให้ครูวรรณา สามารถออกแบบเอกสารประกอบการเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของนักเรียน ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมความสามารถของครูขนิษฐา เพราะครูขนิษฐามีผลงานด้านต่างๆ ปรากฎอย่างเยอะแยะมากมาย และเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไปได้ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

 22. อยากได้สื่อไปใช้คะ
  ขอบคุณคะ

 23. ชาลินี สุทธิเดช

  อยากได้เอกสารทางวิชาการเพื่อศึกษาเป็นแนวทางคะ

 24. สวัสดีค่ะ ครูขนิษฐา หนูอยากได้นวัตกรรมเพื่่อนำไปใช้กับการเรียนการสอนของนักเรียนค่ะ ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ amam2523@gmail.com

 25. นายอดิศร ปั้นพระ

  อ.ขนิษฐา วทัญญู ครับ ผมชื่อ นายอดิศร ปั้นพระครับ เป็นครู กศน.ตำล ผมเห็นว่า นวัตกรรมเอกการประกอบการสอนของ อ. จะมีประโยนช์มากกับ นักศึกษา กศน.เป็นอย่างมากในการเรียน เนื่องจากนักศึกษา กศน.จะมีความรู้ด้าน IT น้อย ครับ เพราะมีนักศึกษา หลากหลายอายุ ตั้งแต่ เด็ก จนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งผู้เรียนต้องการที่จะศึกษาเรื่อง IT กระผมเองมีทักษะเรื่องนี้บ้างแต่ไม่เก่งครับเวลาสอน เด็กจะไม่ค่อยได้ครับ ดังนั้น การเรียนเบื้องต้นเหล่านี้ จะทำให้นักศึกษา กศน. มีทักษะด้านเพิ่มมากขึ้น ถ้า อ.มีเมตตา กระผมอยากจะได้ นวัตกรรม เพื่อเอาไปสอน นักศึกษาครับ ถ้า อ. สะดวก รบกวน อ. ส่ง ทาง adisorn0014@gmail.com ขอบพระคุณ อ. ล่วงหน้านะครับ fb ผมครับ อันจัง รักจิง

 26. อยากได้จังค่ะ คงเป็นประโยชน์มากๆ

 27. ครูขนิษฐาคะ รบขอรับเอกสาร นวัตกรรม เพื่อนำไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานด้วยค่ะ
  mail : oasi.aunraya@gmail.com

 28. อาทิตยา ปราณีต

  ครูขนิษฐาค่ะ สนใจนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะ

 29. ขอรับเอกสาร นวัตกรรม เพื่อนำไปพัฒนาด้านการเรียนการสอน

 30. นวัตกรรมน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ รบกวนคุณครูขอนวัตกรรมเพื่อจะนำไปใช้ในการสอนในวิชาสาระคอมฯ นะค่ะ auai4874@hotmail.com

 31. ขอรับเอกสาร นวัตกรรม เพื่อนำไปพัฒนาด้านการเรียนการสอน

 32. สนใจนวัตกรรมmicrosoft word ค่ะ

 33. ขอรับเอกสารเพื่อจะนำไปใช้ในการสอนคอมพิวเตอร์ค่ะ ขอขอบพระคุณยิ่งค่ะ

 34. อยากได้สื่อการสอนครับ dlitcpm1311@abc.ac.th ขอบคุณครับ

 35. ขอรับเอกสารเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  chotima_k@hotmail.com

 36. ขอเอกสารไปใช้ในการจัดการสอนด้วยค่ะ Jintaranana@gmail.com

 37. ขอเอกสารใช้เป็นแนวทางในการสอนด้วยนะครับ

ส่งความเห็นที่ ครูวิทย์ ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s