แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหม่!

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหม่!

คุรุสภาปรับปรุงแบบคำขอเพื่อใช้ในงานเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ โดยแยกเป็นเรื่องๆ จำนวน 10 แบบ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  2554 เป็นต้นไป ดังนี้

          1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10)
          2. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20)
          3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30)
          4. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  (คส.01.40)
          5. แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.03)
          6. แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.04)
          7. แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.05)
          8. แบบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
9. แบบคำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.06)

          10. แบบคำขอแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.07)

หมายเหตุ แบบที่ 8 ยังไม่ประกาศใช้

ที่มา : http://www.ksp.or.th

โฆษณา

Posted on กันยายน 15, 2011, in ใบประกอบวิชาชีพครู. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหม่!.

การแสดงความเห็นถูกปิด