หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย มีรายละเอียดประกอบด้วย

(1) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1. ครู
– ครูชำนาญการพิเศษ
  – ครูเชี่ยวชาญ
2. รอง ผอ.สถานศึกษา
– รอง.ผอ.ชำนาญการพิเศษ
– รอง.ผอ.เชี่ยวชาญ
3. ผอ.สถานศึกษา
– ผอ.ชำนาญการพิเศษ
– ผอ.เชี่ยวชาญ
4. รอง ผอ.สพท
– รองผอ.สพท. ชำนาญการพิเศษ
– รองผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
5. ผอ.สพท
– ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
6. รอง ผอ.กศน จังหวัด
– รองผอ.กศน.จังหวัด ชำนาญการพิเศษ
– รอง ผอ.กศน.จังหวัด เชี่ยวชาญ
7. ผอ.กศน จังหวัด
– ผอ กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ
8 . ศึกษานิเทศก์
– ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  – ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

(2) แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตำแหน่ง)

(3) แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
– แบบรายงานด้านที่ 1 ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ

(4) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานการสอน
– การศึกษาพิเศษ
– เด็กปกติและเด็กปฐมวัย
– สำนักงาน กศน
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานนิเทศการศึกษา
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานบริหารการศึกษา
– สพท.
  – กศน.
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานบริหารสถานศึกษา
– กศน.
– ศูนย์การศึกษาพิเศษ
– สพฐ.
  – อาชีวะ
– โรงเรียนเฉพาะความพิการ

(5) แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3)

(6) แบบคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

 

 

 


Advertisements

Posted on กันยายน 16, 2011, in วงการศึกษา and tagged . Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ.

การแสดงความเห็นถูกปิด