แบบฟอร์มการกู้เงินโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค. (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ออกแบบฟอร์มการกู้เงิน ช.พ.ค. ให้กับสมาชิกที่สนใจ..

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกู้เงินโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค. (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) ได้ที่นี่

1. การตรวจสอบเอกสารคำขอกู้ และหลักฐานประกอบการกู้เงิน

2. แบบคำขอกู้ และรับรองสิทธิ (เอกสารหมายเลข 1)

3. หนังสือยินยอมให้หักเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ (เอกสารหมายเลข 2)

4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงาน กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่หน่วยงานเดียวกัน  (เอกสารหมายเลข 3)

5. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงานสำหรับผู้กู้  กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่คนละหน่วยงาน  (เอกสารหมายเลข 4)

6. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงานสำหรับผู้ค้ำประกัน  กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่คนละหน่วยงาน  (เอกสารหมายเลข 5)

7. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงาน  สำหรับผู้ค้ำประกัน/ทายาทตามกฏหมาย  ยินยอมให้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้แทนผู้กู้ที่ไม่มีหน่วยจ่ายเงินเดือน  (เอกสารหมายเลข 6)

8. หนังสือยินยอมให้หักเงินกู้สบทบกองทุนส่งเสริมความมั่นคง  (เอกสารหมายเลข 7)

9. หนังสือยินนอมให้หักเงินเบี้ยประกันโครงการอุบัติเหตุและสุขภาพสินเชื่อปลอดภัย  สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ผู้กู้อายุไม่เกิน 65 ปี  (เอกสารหมายเลข 8)

10. หนังสือยินยอมของสถานศึกษาเอกชนในการหักเงินเดือนของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้)  (เอกสารหมายเลข 9)

11. หนังสือยินยอมของสถานศึกษาเอกชนในการหักเงินเดือนของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้ค้ำประกัน) เพื่อนำส่งสำนักงาน ช.พ.ค. / สกสค.จังหวัด  (เอกสารหมายเลข 10)

12. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้เงินกู้  (เอกสารหมายเลข 11)

13. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้  (เอกสารหมายเลข 12)

ที่มา http://www.otep.go.th/

 

 

 

 

 

 

Posted on กันยายน 20, 2011, in วงการศึกษา and tagged . Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน แบบฟอร์มการกู้เงินโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค. (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท).

การแสดงความเห็นถูกปิด