Monthly Archives: พฤศจิกายน 2011

สกสค.จับมือ ธ.ออมสินปล่อยกู้สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.ที่ประสบภัยน้ำท่วม

สกสค.จับมือ ธ.ออมสินปล่อยกู้สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.ที่ประสบภัยน้ำท่วม


          นายวัฒนา วรรณโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงาน สกสค.ได้ร่วมกับธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.)และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม(ช.พ.ส.) ที่ประสบอุทกภัยแล้ว ดังนี้ มาตรการที่ 1 ปรับลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นผู้กู้เงินในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค./ช.พ.ส. อยู่ก่อนแล้วทุกโครงการ โดยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยของแต่ละโครงการเป็นเท่ากับร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามใบบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินและปรับลดเงินงวดให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงตามตารางเอกสารแนบ เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยและเงินงวดให้เป็นไปตามสัญญาเดิม สำหรับสมาชิก ช.พ.ค.ที่ประสบอุทกภัยและประสงค์จะขอกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นผู้กู้รายใหม่ สามารถยื่นกู้โดยขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามมาตรการที่ 1 ได้

          รองเลขาฯ สกสค. กล่าวต่อว่า มาตรการที่ 2 จะให้กู้เงินเพิ่มตามมาตรการการช่วยเหลือนี้แก่สมาชิก ช.พ.ค.ที่ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นผู้กู้เงินในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.อยู่ก่อนแล้วทุกโครงการ  โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้กู้ ดังนี้

          1.ให้กู้เงินเพิ่มไม่เกินรายละ 200,000 บาท และเมื่อรวมเงินกู้ตามสัญญาเดิมต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยต้องมีผู้ค้ำประกันเพิ่ม 1 คน และต้องไม่เป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ทุกโครงการ ยกเว้นกรณีผู้กู้ที่ทำประกันภัยสินเชื่อปลอดภัยเพิ่มหรือมีประกันภัยครอบคลุมวงเงินกู้ทั้งหมด ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

          2.กรณีผู้ขอกู้อายุเกิน 65 ปี ให้กู้เพิ่มได้ไม่เกิน 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันและไม่ต้องทำประกันสินเชื่อ

          3.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ MLR-1.00 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR-0.85 ต่อปี

          4.ต้องมีเงินเดือนคงเหลือตามสลิปเงินเดือนเหลือเพียงพอหักชำระหนี้  และ 5.ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 30 ปี และมีเงินงวดผ่อนชำระตามที่กำหนดไว้ เช่น เงินกู้ 50,000 บาท จะต้องจ่ายเงินงวดในช่วง 6 เดือนแรก 300 บาท เงินงวดตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป 400 บาท และเสียค่าประกันภัยสำหรับระยะเวลา 9 ปี 2,790 บาท

          ทั้งนี้ สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.ที่ได้ประสบอุทกภัย ให้ยื่นแบบคำขอรับความช่วยเหลือพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ สำนักงาน สกสค.และสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่สังกัดอยู่ตั้งแต่บัดนี้ไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม นี้

          ที่มา: http://www.naewna.com

การมอบหมายอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 ข้อ 15

การมอบหมายอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 ข้อ 15

ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิก
http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/153.pdf

ขอบคุณ http://www.kroobannok.com

(ร่าง) ปฏิทินรับนักเรียน 2555

สพฐ.เตรียมเสนอ”เสมา1″ เห็นชอบ

วันที่ 23 พ.ย.54 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดปฏิทินการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2555 ดังนี้

ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา รับสมัครวันที่ 3-7 ก.พ.55 จับฉลาก ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 12 ก.พ.55 มอบตัววันที่ 19 ก.พ.55

ระดับชั้น ป.1 รับสมัครวันที่ 10-14 ก.พ.55 จับฉลาก ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 19 ก.พ.55 มอบตัววันที่ 26 ก.พ.55

ระดับชั้น ม.1 – ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ 1-2 เม.ย.55 สอบประกาศผล และรายงานตัววันที่ 3 เม.ย.55 มอบตัววันที่ 21 เม.ย.55

– ประเภทสอบคัดเลือก และใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รับสมัครวันที่ 1-4 เม.ย.55 สอบคัดเลือกวันที่ 7 เม.ย.55 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 10 เม.ย.55 มอบตัววันที่ 21 เม.ย.55

– ประเภทจับฉลากในเขตพื้นที่บริการ รับสมัคร วันที่ 1-4 เม.ย.55 จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 11 เม.ย.55 มอบตัววันที่ 21 เม.ย.55

– ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับสมัครวันที่ 1-4 เม.ย.55 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 10 เม.ย.55 มอบตัววันที่ 21 เม.ย.55

ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย – ประเภทนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เดิม รายงานตัววันที่ 12 เม.ย.55 มอบตัววันที่ 22 เม.ย.55

– ประเภทนักเรียนที่จบชั้นม.3 จากโรงเรียนอื่น รับสมัครวันที่ 1-4 เม.ย.55 สอบคัดเลือกวันที่ 8 เม.ย.55 ประกาศผลวันที่ 11 เม.ย.55 รายงานตัววันที่ 12 เม.ย.55 มอบตัววันที่ 22 เม.ย.55

– ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับสมัครวันที่ 1-4 เม.ย.55 ประกาศผลวันที่ 11 เม.ย.55 รายงานตัววันที่ 12 เม.ย.55 มอบตัววันที่ 22 เม.ย.55 ส่วนโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะม.ปลาย

– ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ 1-2 เม.ย.55 สอบ ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 3 เม.ย.55 มอบตัววันที่ 22 เม.ย.55

– ประเภทสอบคัดเลือก รับสมัครวันที่ 1-4 เม.ย. 55 สอบคัดเลือกวันที่ 8 เม.ย.55 ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 11 เม.ย.55 มอบตัววันที่ 22 เม.ย.55 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับสมัครวันที่ 1-4 เม.ย.55 ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 11 เม.ย.55 มอบตัววันที่ 22 เม.ย.55

โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 รับสมัครวันที่ 16-20 ก.พ.55 สอบ 25 ก.พ.55 ประกาศผล 4 มี.ค.55 รายงานตัวภายในวันที่ 6 มี.ค.55 ระดับชั้น ม.4 รับสมัครวันที่ 16-20 ก.พ.55 สอบ 26 ก.พ.55 ประกาศผลวันที่ 4 มี.ค.55 รายงานตัวภายในวันที่ 6 มี.ค.55

ส่วนโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ รับสมัครวันที่ 1-30 เม.ย.55 ประกาศผลวันที่ 1 พ.ค.55 รายงานตัวภายในวันที่ 8 พ.ค.55

และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัครวันที่ 16-25 ก.พ.55 สอบ 26-28 ก.พ.55 ประกาศผลวันที่ 29 ก.พ.55 และรายงานตัววันที่ 13 มี.ค.55

…อย่างไรก็ตามจะเสนอนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่มา สยามรัฐ

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของ สพฐ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้หน่วยงานนำไปเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ในแผน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงาน บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา รายละเอียดดังแนบ