กรอกข้อมูลนักเรียน

คลิกเพื่อกรอกข้อมูล

Posted on พฤษภาคม 16, 2012, in งานนักเรียน and tagged . Bookmark the permalink. 284 ความเห็น.

 1. ด.ญ.กัญญาณี ดีอุดมพร

  ด.ญ.กัญญาณ๊ ดีอุดมพร ป.6/2 เลขที่ 24

 2. ด.ช.ปฏิภาณ พลายงาม

  ด.ช.เขมทัต สุขรอด

 3. ด.ญ.ศิวนันท์ สิทธาศิริวัฒน์

  ศิวนันท์ สิทธาศิริวัฒน์ 6/2 เลขที่ 35

 4. ด.ช.อนุชา โชติสวัสดิ์

  ด.ช.อนุชา โชติสวัสดิ์ ป.6/2 เลขที่21

 5. ด.ญ. สุกัญญา อากาศวิภาต

  ด.ญ. สุกัญญา อากาศวิภาต

 6. ณัฏฐ์นรี ผึ้งเถื่อน ป.6/2 เลขที่ 38

  ด.ญ.ณัฏฐ์นรี ผึ้งเถื่อน ป.6/2 เลขที่ 38

 7. ด.ช.สุวิจักษณ์ เพ็ญศิรินภา ป6/2 เลขที่19

  ด.ช.สุวิจักษณ์ เพ็ญศิรินภา ป6/2 เลขที่19

 8. ด.ช. ณัฐพล อุดมพันธ์

  ด.ช. ณัฐพล อุดมพันธ์ ป6/2 เลขที่22

 9. วรินทร หรุ่นเลิศ ป.6/1 เลขที่14

  ด.ช.วินทร หรุ่นเลิศ ป.6/3 เลขที่14

 10. ด.ญ. ดวงพร จินดามัง ป.6/3 เลขที่ 40

  ด.ญ. ดวงพร จินดามัง ป.6/3 เลขที่ 40

 11. ด.ช.ธนพัฒน์ แก้วระหัน ป.6/3 เลขที่ 12

 12. ด.ญ. สิราวรรณ ป้อมงาม

  ด.ญ. สิราวรรณ ป้อมงาม ป.6/3 เลขที่ 30

 13. ด.ญ.ศิรภัสสร ภู่งาม

  ด.ญ.ศิรภัสสร ภู่งาม ป.6/3 เลขที่ 31

 14. ด.ญ. กฤตยวรรณ ธราสิทธิ์ ป.6/3 เลขที่ 41

  ด.ญ. กฤตยวรรณ ธราสิทธิ์ ป. 6/3 เลขที่ 41

 15. ด.ช.นภสินธ์ ดิษลักษณะ ป.6/3 เลขที่28

  ด.ช.นภสินธ์ ดิษลักษณะ ป.6/3 เลขที่28

 16. ด.ช.สรวิศ ฉำเเสง ชั้น ป.6/3 เลขที่16

  ด.ช.สรวิศ ฉำ่่่่่่่่่่่๋๋๋เเสง

 17. ด.ช. พิทวัส บญทันป.6/3เลขที่17

  ด.ช. พิทวัส บญทัน ป.6/3เลขที่่17

 18. ด.ช.เกริกชัย เเสงนวล ป.6/3 เลขที่26

  ด.ช.เกริกชัย เเสงนวล ป.6/3 เลขที่26

 19. มารุตพงศ์ ทัศจันทร์

  มารุตพงศ์ ทัศจันทร์ ป.6/3 เลขที่22

 20. ด.ญ. นิศารัตน์ ทองบาง ป.6/3 เลขที่ 29

  ด.ญ. นิศารัตน์ ทอง ป.6/3 เลขที่ 29

 21. ด.ช.ธนชัย บุญเททิน

  ด.ช.ธนชัย บุญเททิน ป.6/3 เลขที่ 8

 22. ด.ช. ธนภัทร ศรีสมุทร์

  ธนภัทร ศรีสมุทร์ ป6/3 เลขที่่๋3

 23. ด.ญ.นริศรา นาคนวม

  ด.ญ.นริศรา นาคนวม ป.6/3 เลขที่37

 24. สุพรรษา งามมี ชั้นป.6/3 เลขที่39

  สุพรรษา งามมี ชั้นป.6/3 เลขที่39

 25. ด.ช.วรรชนะ ฤทธิญาณ ป.6/3 เลขที่19u

  ด.ช.วรรชนะ ฤทธิญาณ ป.6/3 เลขที่19

 26. ด.ช.ณัฐวุฒิ เฉลิมชัย

  ด.ช.ณัฐวุฒิ เฉลิมชัย ชั้ม ป. 6/3 เลขที่ 23

 27. ด.ญ. ฐานิตา เรืองฤทธิ์

  ด.ญ. ฐานิตา เรืองฤทธิ์ ป. 6/3 เลขที่ 42

 28. เด็กหญิง ชวิศา สร้อยสน ป6/3 เลขที่33

 29. ด.ช.ภาสกร ผลบุญ

  ด.ช.ภาสกร ผลบุญ ชั้นป.6/3 เลขที่ 5

 30. ด.ญ.นริศรา นาคนวม

  ด.ญ.นริศรา นาคนวม ป6/3 เลขที่37

 31. ตวิษา นันทดี ชั้น ป.6/3 เลขที่ 38

  ตวิษา นันทดี ชั้น ป.6/3 เลขที่ 38

 32. ด.ชนนทวัฒน์ บุญธรรม

  ด.ช.นนทวัฒน์ บุญธรรม ชั้นป6/3 เลขที4

 33. ด.ช. ศุภกิจ มูลประสิทธิ์

  ด.ช.ศุภกิจ มูประสิทธิ์ ป6/3 เลขที่6

 34. ด.ช.สุทธิรักษ์ ห้อยยี่ภู่

  ด.ช. สุทธิรักษ์ ห้อยยี่ภู่ ป6/3 เลขที่ 1

 35. เด็กหญิงลิปิการ์ วัฒนะ ป6/3 เลขที่34

  เด็กหญิงลิปิการ์ วัฒนะ ป6/3เลขที่34

 36. ด.ช.ภาสกร ผลบุญ

  ด.ชภาสกร ผลบุญ

 37. ด.ช.บุญญาฤทธิ์ โต๊ะนาค

  ด.ช.บุญญาฤทธิ์ โต๊ะนาค ป.6/3 เลขที่ 2

 38. ด.ญ. ชวิศา สร้อยสน ป6/3 เลขที่33

  ด.ญ.ชวิศา สร้อยสน

 39. ด.ญภิญญาดา พันธุรัตน์

  ด.ญ.ภิญญาดา พันธุรัตน์ ป.6/4 เลขที่30

 40. ด.ช.สหรัฐ บุญยรัชนิกร ป.6/4 เลขที่ 17

  ด.ช.สหรัฐ บุญยรัชนิกร ป.6/4 เลขที่14

 41. ด.ช ณัฐพร สืสาย

  ด.ช ณัฐพร สืบสาย

 42. ด.ช.ธนพล คงตาก ป6/4 เลขที่23

 43. ด.ญ. กุละิดา กุศลส่ง ป.6/4 เลขที่ 40

  ด.ญ. กุลธิดา กุศลส่ง ป.6/4 เลขที่ 40

 44. ด.ญ.อมรรัตน์ เทียมหลา

  ด.ญ.อมรรัตน์ เทียมหลา ชั้นป6/4 เลขที่27

 45. ด.ญ.ทิพย์เกสร นามอ้าย

  ด.ญ.ทิพย์เกสร นามอ้าย ป.6/4 เลขที่ 31

 46. ด.ช.สหรัฐ บุญยรัชนิกร ป.6/4 เลขที่ 17

  สหรัฐ บุญยรัชนิกร ป.6/4 เลขที่ 17

 47. มรสมร ทองมาก

  มณสมร ทองทาก ป6/4 32

 48. กนกภรณ์ จันทร์สุข ป.6/4 เลขที่38

  ด.ญ.กนกภรณ์ จันทร์สุข ป.6/4 เลขที่38

 49. ด.ช ณัฐพร สืสาย

  ด.ช ณัฐพร สืบสาย ป6/4 เลขที่ 19

 50. ด.ช.อัยการ พุ่มพฤกษ์ป.

  ด.ช.อัยการ พุ่มพฤกษ์ป.6/4เลขที่11