แบบบันทึกการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

 ก.ค.ศ. ได้กำหนดรายละเอียดในการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๕/๒๕๕๔ ไว้ในแบบบันทึกการประเมินฯ ดังนี้
๑. สายงานการสอน
๒. สายงานบริหารสถานศึกษา
๓. สายงานบริหารการศึกษา
Advertisements

Posted on มิถุนายน 8, 2012, in วงการศึกษา and tagged , . Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน แบบบันทึกการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์.

การแสดงความเห็นถูกปิด