ผู้จัดทำ

สวัสดีคะ..ยินดีต้อนรับ สู่  Krukanidta’s Blog ค่ะ…

….ระยะตั้งไข่ >>>Krukanidta’s Blog…เกิดจากการที่ เรา ได้มีโอกาส เข้าร่วมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้  Social Media ในการจัดการเรียนรู้  ของกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ..

….ระยะเตาะแตะ >>> ตอนนี้ เรา กำลังพยายามรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยากร มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ออนไลน์  ใน ยุค web 2.0 (จำวิทยากรเขามาพูดอีกที..555)

….ระยะต่อไป….coming you soon (หลังจากนักเรียนได้ใช้งานและร่วมกันประเมิน ก็จะรู้ว่า จะเป็นระยะเติบโต หรือว่า ระยะต้อแต้…) หลังประเมิน

ระยะเติบโต…หลังจากที่ได้ทดลองใช้ ฺBlog ร่วมกับ ให้นักเรียนใช้ Social Media ซึ่งตอนนี้เริ่มจากการเรียนรู้ การใช้ e-mail และ Twitter ในการสื่อสารกับครูแล้ว นั้น พบว่า นักเีรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้ Active มากขึ้นค่ะ

…นักเรียนหลายคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการศึกษาบนเครือข่ายออนไลน์

..นักเรียนหลายคนที่ใช้ Twitter เข้ามาสนทนาสอบถาม จนเกิดสอนผ่านการ ทวิต ในช่วงค่ำ..ก็มี

แต่ก็ใช่ว่า ทุกอย่างจะสวยงามไร้อุปสรรค ปัญหา…ปํญหาที่พบคือ ยังมีนักเรียนบางส่วนยังต้องใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ในลักษณะเช่นนี้

…นักเรียนยังคงรอรับความรู้จากครู ซึ่งก็ต้องค่อย ๆ สอนไป..อีกไม่นานนักเรียนก็จะปรับตัวและเรียนรู้วิธีการเรียนรู้แบบนี้ได้

……………….สิ่งที่ว่าจะเกิดกับนักเรียน………………..

นักเรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนจากเิดิม เป็นผู้รับสารจากครู รอความรู้จาก เหมือนลูกนก

มาสู่…การค้น คว้า คิด วิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ และสังเคราะห์ถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ และสร้างสรรค์ต่อไป

นี่เองที่เป็นที่มาของ ..ระยะเติบโตค่ะ

แนะนำการใช้งาน

1. นักเรียนติดตามความเคลื่อนไหว ของหมวดหมู่งานนักเรียน และ ครูสะกิด..kid คิด…(งานภาระกิจงานที่นักเรียนต้องทำส่งครูค่ะ)

2. นักเรียนศึกษาเรียนรู้ตามหัวข้อหมวดหมู่ต่าง ๆ ตามสนใจ

3. แนะนำเว็บไซต์ จะมีการแนะนำเว็บดี ๆ สำหรับนักเรียนและครู

4. เกมสร้างสรรค์ จะรวบรวมเกมที่มีประโยชน์ เพิ่มทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน

นักเรียนสามารถสอบถามติดต่อกับครูผ่าน facebook //twitter//e-mail//ห้องสนทนา//และทุกช่องทางความคิดเห็นค่ะ