Category Archives: ห้องพักครู

การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

ปรับอีกแล้ว (ล่าสุด 4 ม.ค. 56) สำหรับงานทะเบียนและวัดผล ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ล่าสุด หลังจากมีการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และมีการกำหนดแนวปฏิบัติระเบียบงานวัดประเมินผล ออกมา ล่าสุดมีการปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) (อีกแล้ว….)

ตามนี้ค่ะ  (ดาวโหลด เอกสาร ด้านล่างค่ะ) Read the rest of this entry

สำรวจความคิดเห็น

เชิญชวน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ค่ะ

เพื่อทางโรงเรียนจะนำไปเป็นข้อมูลต่อไปค่ะ

397074_396973490381349_1823853485_n Read the rest of this entry

ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

ประวัติ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอันนาลัย สมุทรสาคร

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 35

ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท Master of Comparative Law (Foreign Practice), George Washington University สหรัฐอเมริกา

เนติบัณฑิต (สอบได้อันดับที่ 2) สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาระดับปริญญาโท Master of Comparative Law (American Practice), George Washington University สหรัฐอเมริกา

ประวัติ การรับราชการ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง ​และช่วยงานตำ​แหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดชลบุรี ​แผนกคดี​เด็ก​และ​เยาวชน

รอง​เลขาธิการส่ง​เสริมงานตุลา​การด้าน​การ​เมือง

ผู้อำนวย​การกองวิชา​การ

ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ช่วยงานตำ​แหน่งผู้ช่วย​ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร

ประวัติการทำงานทางการเมือง

รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย (พ.ศ.2548-2550)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ (พ.ศ.2548-2549)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.2546-2548)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พ.ศ.2545-2546)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2545)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.2544-2545)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2544)

รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย (พ.ศ.2543)

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2539)

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการตุลาการ (พ.ศ.2539)

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2538 – 2539)

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2539 – 2540)

โฆษกกระทรวงยุติธรรม

ปัจจุบัน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ณ 27 ตุลาคม 2555)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๘๔/๒๕๕๕ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่

ขอบคุณข้อมูลประวัติ รมว.

หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 – ม.4 ปี 2556

สพฐ. ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ปี 2556

 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แจ้ง ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ปี 2556 (ตามข่าว)

  • ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ให้รับเด็กอายุ 4-5 ขวบ ที่อยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนโดยไม่มีการสอบ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ แต่ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินให้ใช้วิธีจับสลาก
  • ชั้นป.1 ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบชั้นก่อนประถมที่อยู่ในพื้นที่บริการทุกคน โดยไม่มีการสอบ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ แต่หากมีผู้สมัครเกินให้ใช้วิธีจับสลาก และประสานโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กทุกคน
  • ชั้น ม.1 นั้น ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กในเขตพื้นที่ โดยคำนึงถึงหลักใกล้บ้าน โดยให้โรงเรียนประกาศรายชื่อเด็กและรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาสโดยไม่มีการคัดเลือก
  สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จำเป็นต้องสอบคัดเลือก และใช้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
ให้เสนอสัดส่วนและวิธีการรับนักเรียนต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยให้กำหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้
          1. ให้รับนักเรียนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 50%  โดยวิธีการจับสลาก กรณีมีเด็กในพื้นที่ไม่ถึง 50% ให้รับเข้าเรียนทุกคน และนำที่นั่งเหลือไปรับนักเรียนทั่วไป
          2. ในกรณีการสอบคัดเลือกนักเรียนในชั้น ม. 1 จะใช้คะแนนสอบ 80% และคะแนนโอเน็ต 20% 
          3. การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ต้องเป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          4. การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาจมีได้ในหลายกรณี เช่น นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย, นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน, นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาส, นักเรียนบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ, นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา, นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน และนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
  • ชั้น ม.4 ให้โรงเรียนรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียน โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ในกรณีที่ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 แต่สูงกว่า 1.50 ให้โรงเรียนจัดสอบประมวลความรู้ หากผ่านเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม หรือใช้การประเมินศักยภาพพิเศษอื่น

 ทั้งนี้

จำนวนนักเรียนเดิมที่โรงเรียนรับไว้ทั้งหมดให้คิดเป็น 80% ของแผนการรับนักเรียน ที่เหลืออีก 20% ให้รับนักเรียนทั่วไป โดยให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียน 80% และผลคะแนนโอเน็ต 20% ส่วนการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับชั้น ม.1

การรับนักเรียนครั้งนี้ได้กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องไว้ด้วย

โดยระดับก่อนประถมฯห้องละไม่เกิน 40 คน  ส่วนระดับชั้นอื่นๆ ห้องละ 40 คน หากมีความจำเป็นต้องไม่เกินห้องละ 50 คน โดยเสนอเขตพื้นที่ฯพิจารณา ส่วนโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องเรียน English Program ในทุกระดับให้รับห้องละ 30 คน ส่วนห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ไม่เกินห้องละ 40 คน ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่ประสงค์จะรับนักเรียนห้องละ 50 คน จะต้องรับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไป และจับสลากรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยรับนักเรียนทั่วไปไม่น้อยกว่าห้องละ 40 คน ที่เหลือให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่นๆ และให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยกประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน

ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 

ระดับก่อนประถม
          รับสมัคร  :  วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2556 Read the rest of this entry