Category Archives: สถานศึกษาพอเพียง

ข่าว ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับ โครงการสถานศึกษาพอเพียง

สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย

คลิก สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย .pdf 

ต้องการ สมุดบัญชีรายรับ – รายจ่าย.docx    กรุณากรอกข้อมูลเพื่อส่งไฟล์ ให้ค่ะ

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 1

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ..มาตรฐานการเรียนรู้

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง