คลังเก็บบล็อก

ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ครม.ยิ่งลักษณ์ 2

ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในรัฐบาล  นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช

ข้อมูลส่วนตัว  เกิดวันที่:   8 ส.ค. 2495

 ภูมิลำเนาเกิด:   กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการศึกษา

– พ.ศ.2534 ปริญญาบัตร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1)

– พ.ศ.2526 , PH.D. in Economics, Mc.Master University, Canada,

– พ.ศ.2522 , M.SC. in Economics, The London School ,England,

– พ.ศ.2518 ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)

– ,สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, Director Certification Program (DCP)

–  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย , Director Accreditation Program (DAP)

–  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, Finance for Non-Finance Director

ข้อมูลการทำงาน

– คณะกรรมการศึกษารายงานคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของป

– คณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคไทยรักไทย

– ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

– ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกิจการเงิน และการลงทุน หอการค้าไทย หอการค้าไทย

– ผู้ชำนาญการคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎร

– ผู้ชำนาญการคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา วุฒิสภา

– ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา วุฒิสภา

– ที่ปรึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน

– ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

– ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ) สำนักนายกรัฐมนตรี

– คณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคพลังประชาชน

ข้อมูลงานการเมือง

1 ส.ค. 2554 – ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ

24 ก.ย. 2551 – 2 ธ.ค. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

20 ก.ย. 2551 – 20 พ.ย. 2551 หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

2 ส.ค. 2551 – 9 ก.ย. 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ประสบการณ์

   – รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ.2534 – พ.ศ.2536)
– รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
– ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
– กรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
– กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
– กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
– กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
– กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
– กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
– กรรมการปิโตรเลียม
– กรรมการ การประปานครหลวง
– กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
– กรรมการนโยบายข้าว (กนข.)
– กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
– กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
– กรรมการ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)
– กรรมการสภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัล :

     – ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2537 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ที่มา http://www.thaiswatch.com

          http://th.wikipedia.org

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ขอรัฐบาล นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ค่ะ 

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางนลินี ทวีสิน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายศักดา คงเพชร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี