คลังเก็บบล็อก

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหม่!

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหม่!

คุรุสภาปรับปรุงแบบคำขอเพื่อใช้ในงานเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ โดยแยกเป็นเรื่องๆ จำนวน 10 แบบ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  2554 เป็นต้นไป ดังนี้

          1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10)
          2. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20)
          3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30)
          4. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  (คส.01.40)
          5. แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.03)
          6. แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.04)
          7. แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.05)
          8. แบบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
9. แบบคำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.06)

          10. แบบคำขอแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.07)

หมายเหตุ แบบที่ 8 ยังไม่ประกาศใช้

ที่มา : http://www.ksp.or.th

โฆษณา

โครงการเงินกู้ ช.พ.ค. (โครงการ 7) วงเงินไม่เกินสามล้านบาท


คู่มือโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.วงเงินไม่เกินสามล้านบาท

ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ ชมรมผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือhttp://www.spkeisan.com/

ดาวน์โหลดที่นี่ http://www.spkeisan.com/attach/news_1315493549_คู่มือการกู้เงินสามล้าน.rar

การจัดเรียงเอกสารการกู้เงิน ชพค

1. แบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ์ ประกอบด้วย  (ดาวน์โหลดแบบกู้เงิน ชพค ) พร้อมตัวอย่างการกรอก

 • แบบตรวจสอบเอกสารคำขอกู้เงิน โครงการ
 • บันทึกปรับโครงสร้างหนี้ (กรณีเงินเหลือไม่ถึงเกณฑ์ บันทึกเสนอขึ้นไปว่าจะนำเงินไปปิดสถาบันการเงินใดบ้าง)
 • แบบคำขอกู้ (มี 4 แผ่น)
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัว ชพค
 • หนังสือให้ิยินยอมหักเงินเดือน
 • หนังสือยินยอมใหัหักเงินกู้สมทบกองทุนสวัสดิการเสริมความมั่นคง

2. แบบระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว  ชพค 1/1 (เคยกู้แล้วไม่ต้องแนบ เพระระบุมาแล้ว ) (ดาวน์โหลด ชพค. 1/1)

3. สำเนาใบเสร็จออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน (ขอได้ที่สหกรณ์) กรณีที่ไม่์ได้เป็นสมาชิกออมทรัพย์ให้ขอใบรับรองว่าไม่ได้เป็นสมาชิกมาแนบ ด้วย

4. หลักฐานประกอบผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 • สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

5. หลักฐานประกอบผู้ค้ำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 • สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

6. หลักฐานพยาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ปล. การใช้หลักฐานประกอบ การกู้เงิน ชพค แต่ละจังหวัดอาจแตกต่างกัน โปรดโทรไปสอบถามที่สำนักงานแต่ละที่

 

ที่มา    http://www.kroobannok.com/

 

http://banpukkroo.com


หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 1

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ..มาตรฐานการเรียนรู้