Monthly Archives: มิถุนายน 2013

ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต ) กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด …

ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต ) กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด เอกสาร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค ( กวพ ) 0421.3/20844

(ที่มา : http://www.obec.go.th/documents/38040)