Monthly Archives: ตุลาคม 2010

แจ้ง นร. ป.6

แจ้งให้นักเรียน ป.6 ทุกทราบ นะค่ะ ว่า ยังมีนักเรียนหลายคน ที่ไม่ส่งงานคุณครูเลย ทำให้คะแนนระหว่างของนักเรียนไม่มี—หรือ ถ้ามี ก็มีน้อย ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการให้ เกรด ของนักเรียน Read the rest of this entry

การแก้ ร. นักเรียน ม.1

»»»»»»   ผลการเรียนวิาคอมพิวเตอร์ ของ นักเรียน ม.1   ««««««««

ผลการเีรียนของ นักเรียน ม.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 วิชา คอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้แล้วนะค่ะ

คุณครูของแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ มีผลการเรียน อยู่ในระดับดี ขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป ) และเอาใจช่วยสำหรับนักเรียนที่มีผลการเีรียน อยู่ในระดับพอใช้ (เกรด 1-2.5) ให้พัฒนาต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะสูงขึ้น ในภาคเรียนที่ 2 นะค่ะ Read the rest of this entry

ความเคลื่อนไหว…การสอบ (2)

สำหรับนักเรียน ม.1

คุณครูจะรับส่งงาน ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เท่านั้น (ย้ำอีกครั้งนค่ะ)

สำหรับนักเรียน ป.6

คุณครูจะรับส่งงาน ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2553 เท่านั้น นะค่ะ

การส่งงาน…ขอรับเป็นงานที่ทาง E-mail ถึงครูนะ่ะ koonkrunuy@gmail.com

สำหรับนักเรียนที่ส่งงานเมลล์แล้ว ย้ำว่านักเรียนต้องส่งแนบไฟล์งานให้ครูด้วยนะค่ะ ส่วนการตรวจคะแนน อาจยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันที เนื่องจาก คุณครูจะทำคะแนนให้เสร็จก่อนแล้วจึงแจ้งผลทาง blog คุณครูอีกครั้งหนึ่ง

แล้วจะแจ้งความเคลื่อนไหวเป็นระยะ นะค่ะ…(อย่าลืมบอกต่อเพื่อน ๆ ด้วย)

ครูนุ้ย

ความเคลื่อนไหว…การสอบ

»»»» ถึงนักเรียน…ทุกคนค่ะ

ตอนนี้นักเรียนทุกคนสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 เสร็จ(ดีใจด้วยค่ะ…ได้ปิดเทอมแล้ว)…แต่

Read the rest of this entry